Василиса▶ Я жду вашего обращения. Что Вы хотите узнать?
Логотип
Aizibitako dolmenaren industria litikoa (zirauki, nafarroa), euskal herri penintsularraren eremuan | Каменная индустрия дольмена айсибита (сирауки, наварра) в контексте дольменов полуостровного баскского края
Aizibitako dolmenaren industria litikoa (zirauki, nafarroa), euskal herri penintsularraren eremuan Каменная индустрия дольмена айсибита (сирауки, наварра) в контексте дольменов полуостровного баскского края

Gernika 2008 №1

Герника 2008 №1

Aizibitako ikuspegi orokorra, indusketa hastean | Общий вид Айсибиты в начале раскопок

Aizibitako ikuspegi orokorra, indusketa hastean

Общий вид Айсибиты в начале раскопок

Aizibitako ikuspegi orokorra, indusketa hastean | Общий вид Айсибиты в начале раскопок

Aizibitako ikuspegi orokorra, indusketa hastean

Общий вид Айсибиты в начале раскопок

Maria Amor Begiristain

Aurkezpena

Aizibita izenez ezagutzen da 1991. urtean aurkitutako dolmena eta urte horretatik aurrera ohar honen idazleak induskatu zuen. Koordenatu geografikoak ondoko hauek dira: X589.550; Y4.726.810; Z535 (140-IV orr. Abartzuza), Nafarroako erdialdean, beraz Ebro ibaiko arroari dagokion dolmena da, mendikateei hurbil, Urbasa mendikatea adibide. Morfologikoki dolmen sinplea da, oinarri errektangeluarra eta ganbara aldapan zulatuta. Bere egituratik ateratzen dira kareharrizko hiru ortostato, jatorriz leku berekoak, eta aldika harrizko eraztun batek bilduak. Ganbara barruan agertu ziren harri bilketari esker, indusketa prozesuan 7 ohe arkeologiko bereizi ziren. Kanpaina hasieran dolmenaren kanpoko itxura apalak ez zuen uzten barruko populazio kopuru jendetsu hura susmatzen. 1. eta 2. oheetan bakarrik (1991ko kanpaina) NMI kalkulatzen da bi sexutako 27 adineko direla, gehi hainbat adinetako umeak, batez ere 5-8 urtekoak (Begiristain & Albizu 2003: 83). Azpimarragarria izan zen era berean burezur baten aurkikuntza, zauria eta ondorengo orbantzeaz, azeleragailuaren bidez III milurtekoan dataturik (4490 + 50 BP) (Begiristain & F. Etxeberria, 1994: 49 eta ondokoak). Hezur aztarnetan bertan lortu ziren 14Cren bidez 9 data, honela baieztatuz monumentuaren erabilera Kalkolitikoan (1) batez ere, eta Brontze Ertainean noiz behinkako erabilpena ere frogatu zen, ehortze helburuekin. Erabilpen luze hau 1. oheko burezurraren datak baieztatzen du (3460 + 50 BP), garai hartan berezia zen zeramika zatikiak, buztinaz burutua, ere agertu ziren, eta, ziur aski, harri landuko zintzilikario ikusgarriak, “txilibitu” deitzen ditugunak. Azterketa aldian daude hezur hondar guztiak, zenbait zauritan eta goiko ohetan aurreratuta gaudelarik. (C. Albisu 2001: 278-283; C. Albisu 2004:6-17).

Artikulu labur honen helburua zera da, alde batetik Aizibitan jasotako industria litikoa eta beste aldetik Ana Cavak, 1984ko azterketan, Ertaineko Euskal Herriko dolmenetako pieza hauei buruzko lanean emandako ezaugarriak alderatzea. Zehaztu nahi dugu zein diren elementu komunak eta zein desberdintasun agertzen diren, eta hortik hasita, industria litikoari dagokionez, aztertu nahi dugu Aizibita ibarreko dolmenei dagokien edo mendikoei , aipatu egileak emandako parametrotan oinarrituta.

 

Мария Амор Бегиристайн

Постановка проблемы

Под «Айсибитой » подразумевается дольмен, открытый в 1991 г. и раскопанный, начиная с этого года, под руководством автора этого сообщения. Его географические координаты : X589550; Y4726810; Z535 ( Лист 140-IV. Абарсуса). Он расположен в центральной части Наварры, то есть относится к гидрографическому бассейну р. Эбро и соседствует с такими горными массивами, как сьерра Урбаса. В морфологическом отношении это простой дольмен, прямоугольный в плане, с камерой, вырытой в склоне. Из его структуры выступают три ортостата из местного песчаника, которые были частично окружены каменным кругом. Благодаря скоплениям камней, обнаруженным внутри камеры, во время раскопок было выявлено до 7 археологических слоев. Непримечательный внешний вид дольмена в начале изучения не позволял предположить сохранившиеся в нем многочисленные останки. Только в слоях 1 и 2 (сезон 1991 г.) минимальное количество индивидов составляет 27 взрослых обоих полов, не считая детей разных возрастов, особенно 5-8 лет ( Beguiristain & Albisu 2003: 83). Исключительна находка черепа со следами повреждения и позднейшего заживления, датируемого при помощи ускорителя серединой III тыс. до н.э. (4490 + 50 BP ) ( Beguiristain & F . Etxeberr í a , 1994: 49 и сл.). Изучая скелетные останки, было получено в целом 9 дат по радиоактивному изотопу углерода 14 C , подтвердивших использование памятника для захоронений главным образом в течение халколита (1) и спорадически в среднем бронзовом веке. Длительность использования подтверждает датировка черепа из слоя 1 (3460 + 50 BP ), присутствие фрагментов керамики c характерным для упомянутой эпохи глиняным пластическим декором и, возможно, эффектные подвески из полированного камня, названные нами «свистками». Продолжает изучаться совокупность скелетных останков, прежде всего, ряд патологий и характерные аспекты верхних слоев ( C . Albisu 2001: 278-283; C . Albisu 2004: 6-17).

Цель этой короткой статьи состоит в сравнени и каменной индустрии, открытой в Айсибите, с особенностями, отмеченными Аной Кава в ее исследовании 1984 г. для этого типа предметов из дольменов южной части Баскского края. Мы хотели бы увидеть общие элементы и различия, чтобы затем проверить, относится ли Айсибита по своей каменной индустрии к дольменам долинным или горным , руководствуясь критериями упомянутого автора.

Aizibitako dolmena: l. ohea | Дольмен Айсибита: слой 1

Aizibitako dolmena: l. ohea

Дольмен Айсибита: слой 1

Aizibitako dolmena: l. ohea | Дольмен Айсибита: слой 1

Aizibitako dolmena: l. ohea

Дольмен Айсибита: слой 1

Aizibitako elementu litikoak

Guztira landutako objektu litikoak, indusketa prozesuan errekuperatu zirenak, laurogeita hiru pieza dira, denak sukarrizkoak, kuartzitaz egindako pieza horzdun bat ez ezik. Multzoan erabili zen silexa kalitate onekoa eta bikainekoa zen, melatu kolorekoak agertzen dira, beixak, grisak, eta zenbaitetan zuriak edo arrosatuak. Itxura lauko lau piezatan erabili zen lakuko sukarria edo tabularra. Azpimarratu behar dugu era berean batzuetan eraldaketa oso nabaria zela, ukipena bereizteko punturaino. Jasotako elementu hauen sailkapena ondoko hauxe da:

Tailer hondarrak : 20 elementu zenbatzen dira. Besteak beste:

- Sukarri nukleiforme zati txiki bat.

- Zortzi laska osoak, denak txikiak, zenbaitek orpo punktiformedunak, mikrolitikoak edo ultramikrolitikoak (bi lotiak dira)

- Hamaika laska zatiak, haietako lau kortikalak, bigarren sortzapenekoak.

Pieza tipologikoak : Hirurogeita hiru elementu sailkatu dira guztira, Zenbait taldekoak, eta haien barruan Gezi Puntak edo ukipen paralelo estalgarridun piezak dira gehienak, azpi-mota ugarirekin (Fortea 1973: D6). Industria litiko ukitu honen sailkapena, motaren arabera, honakoa da:

- Karraska bikoitz bat, alde batean alderantzizko ukipen lauarekin.

- Bi lamina zatiak, hegal eroriarekin.

- Bi laminatxo hegal eroridunak.

- Koska eta Horzdunak taldeko hiru pieza: bi laska horzdunak dira eta bestea lamina koskatua da.

- Haustura ukitu bat, laminaren zatiki distal gainean.

- 54 Zenbait, ondoko taldetan banatzen direnak: 1 pieza ezpaldua , ecaillé ukituaz; 14 lamina eta lamina zatiak: bost dira lamina osoak, nabarmena da 125 zenbakian inbentariatua bere neurriengatik (107x19x5mm), eskuineko orpo zaindua eta itxura eta kalitate bikainagatik; eta bederatzi dira lamina zatiak; 3 lamina ukituak : lakuko sukarri plaka baten gainean bi aurpegiko ukipen inbaditzaileaz, hegal batean eragiten duena eta erabilpen aztarnak bestean, haustura luzatua erakusten du: beste lamina nabaria da mutur puntadunaren ukipen lau zuzenengatik, ezkata paraleloan, alderantzizko ukipen inbaditzaileaz osatua eta alderantzizko beste moduekin; 2 laska laminarrak erabilpen aztarnarekin ; eta 34 Gezi Punta.

 

Каменные орудия в Айсибите

Общее количество рукотворных каменных предметов , выявленных в процессе раскопок , достигает восьмидесяти трех . Все они кремневые, за исключением одного зубчатого орудия из кварцита. Комплекс характеризуется использованием кремневого камня хорошего или отличного качества, в том числе кремня золотистого, бежевого, серого и иногда белого и розоватого цветов. Для четырех предметов с плоской ретушью использовался озерный или пластинчатый кремень. Также следует отметить большую степень повреждения некоторых из них, вплоть до невозможности распознать ретушь. Классификацию найденных предметов можно представить следующим образом:

О тходы производства : насчитывается 20 предметов, в том числе:

- 1 небольшой нуклевидный кусочек кремня;

- 8 целых сколов, все маленькие, некоторые с точечной «пяткой», микролитические или ультрамикролитические (два выступают наковальней);

- 11 фрагментов сколов (четырех кортикальных) вторичной обработки.

Типологи я предметов : каталогизировано в целом шестьдесят три предмета, причем в группе «Разные» лучше всего представлены «Наконечники стрел», или предметы с покрывающей параллельной ретушью, разнообразных подтипов ( Fortea 1973: D 6). Классификация изученной каменной индустрии по типам, может быть представлена следующим образом:

- 1 двойной скребок, с обратной плоской ретушью на одном из его рабочих краев;

- 2 фрагмента пластины с притупленным краем (ппк);

- 2 маленькие пластинки с притупленным краем (ППК);

- 3 предмета из группы «Выемчатые и зубчатые орудия»: два зубчатых отщепа и одна пластина с выемкой;

- 1 сечение с ретушью дистального фрагмента пластины.

- 54 предмета в «Разных», отнесенных к следующим типам: 1 осколок с чешуйчатой ретушью; 14 пластин и фрагментов пластины : пять целых пластин, среди которых следует выделить пластину под инв. № 125 из-за ее размеров (107 x 19 x 5мм), аккуратной двугранной «пятки» и превосходного качества работы, и девять фрагментов пластин; 3 ретушированные пластины : одна из озерной кремниевой плиты с бифасиальной захватывающей ретушью на одном крае и следами использования на противоположном крае в виде продольного излома; вторая пластина примечательна нормальной плоской ретушью ее острого края параллельными чешуйками, дополненной обратной захватывающей ретушью и другими вариантами обратной ретуши; а также медиальный фрагмент ретушированной пластины; 2 пластинчатых отщепа со следами использования ; 34 наконечника стрел .

Azpi mota desberdinetako gezi punten aukeraketa | Избранные наконечники стрел различных подтипов

Azpi mota desberdinetako gezi punten aukeraketa

Избранные наконечники стрел различных подтипов

Azpi mota desberdinetako gezi punten aukeraketa | Избранные наконечники стрел различных подтипов

Azpi mota desberdinetako gezi punten aukeraketa

Избранные наконечники стрел различных подтипов

Bi multzoen konparaketa

Lehenengo taulan 70 euskal dolmenetan agertzen diren mota litikoen aurkezpena ematen da (11 mendikoak eta 59 ibarrekoak), beren balore absolutu eta erlatiboak (A. Cavaren arabera, 1984: 96). 2. Taulan agertzen dira datu berberak, gure dolmenari dagozkionak. Kasu honetan datuen lehenengo zutabean tailer hondarrak (TH) sartzen dira, deigarria delako beren presentzia nabaria.

Taula horiei lehenengo begiradan ikus dezakegu alderatutako kasu guztietan burilen eza (haien zutabea bi taulatan ezabatu dugu); era berean Aizibitan ez dago beste euskal dolmenetan agertzen diren zenbait klase, hala nola konposatuak (Kn), zulatzaileak (Z), mikroburilak (M) eta, bereziki adierazgarria den falta, mikrolito geometrikoak (G), garrantzi handikoak dolmenen erabilera goiztiarra zehazteko momentuan. Hala ere, beste taldeekiko portzentaje diferentziak oso urriak dira: koskak eta horzdunak (KH), haustura ukituak (HU), lamina ukituak (LU) eta zenbait (Zn). Lamina sinpleei dagokionez (LS), Aizibitan ondo aurkeztuta badaude ere, portzentajean ez dira garrantzizkoak euskal dolmenen multzoan; karraska taldeari dagokionez (K), Aizibitan ale bakarra aurkitu da, A. Cavak azterturiko dolmen multzoan erlatiboki ondo aurkeztuta dauden bitartean. Hala ere, portzentaje desberdintasun deigarriena Gezi punten taldean kokatzen da (D6) Aizibitan agertzen den kopuru ugariagatik, pieza tipologiko guztien % 53,96 izanik, azterturiko euskal dolmenetan % 22,50 diren bitartean. Gure arreta talde honetan jarriko dugu.

Azpimarratu behar dugu, lehenbizi, Aizibitan ez dagoela punta oso bat ere, pieza segmentiforme bai izan ezik, foliformeen artean sailkatuta. Gezi punta zalantzagarri hau salbu, azterturiko ale guztietan faltatzen zaie edo mutur distalaren erpina, edo buztanen bat, edo mutur bitan apurtuta daude argi eta garbi. Haustura flexioagatik, inpaktuagatik, beren aurpegi sasi burilekoak edo flute koak argiak dira. Cavak emandako azpi taldeen proposamenari jarraitzen diogu konparaketa errazte aldera, ale hau edo beste talde batean edo bestean sartzeko zalantza etengabeak saihestuz. 34 gezi puntetatik, lau zatiak dira, eta erabat zalantzagarria da talde batean edo bestean sartzen. Beste piezen artean, azpi talde inportanteena, kopuru aldetik, punta hegaldunak apendizean dira, hamabost ale zenbatzen direlarik. Jarraian, kopuruaren garrantziaren arabera, punta erronboideak dira, bost ale izanik, A. Cavak azterturiko 70 multzotan jasotako beste. Lau foliforme ere badaude, bi pedunkulu, beste bi pedunkulu hegala angelu zorrotzean eta pedunkuluak beste zorrozturik. Beste punta hegalduna da angelu kamutsean pedunkulu triangeluduna zorrotzarekin eta bi aurpegiko ukipen estalgarriarekin. Azkenik, ale bitxia aipatu behar dugu, bi aurpegiko ukipen estalgarridun punta, zeharkako ahoduna, eite chassense batez.

Erakargarriak dira gezi punten portzentaje desberdintasunak, Cavak aztertutako dolmen gehienetan punta foliformeak nagusi izaten diren bitartean, azpi talde hau oso urria da Aizibitan, eta agertzen direnen artean ale bat segmentu formakoa da. Berriz, foliazeen artean, Aizibitako erronboideak euskal dolmen guztietan adina dira, kasu bitan bost ale izanik. Baina erreferentziako dolmenekin aldea nabariagoa da hegal apendizean da, urriak euskal multzoetan eta gehiengoa Aizibitan, D,11 batez. Azpi taldeen portzentaje konparaketa ikus daiteke 3. taulan.

 

Сравнение обоих комплексов

В таблице 1 представлены типы каменной индустрии из 70 баскских дольменов (11 горных и 59 долинных) с их абсолютными и относительными значениями (по A . Cava , 1984: 96). В таблице 2 приведены те же данные в отношении нашего дольмена. В этом втором случае в первую колонку включены сведения об отходах производства (ОП), так как обращает на себя внимание их значительное присутствие.

Одного взгляда на эти таблицы достаточно, чтобы заметить отсутствие резцов в одном и другом случае, так что эту колонку мы убрали из обеих таблиц. Точно так же отсутствуют в Айсибите некоторые типы, встречающиеся в других баскских дольменах, например, составные орудия (СО), перфораторы (П), микрорезцы ( M ). Особенно значимо отсутствие геометрических микролитов (Г), играющее большую роль в определении нижней границы использования дольменов. Однако процентные различия с другими группами незначительны: выемки и зубчатые (ВЗ), сечения с ретушью (СР), ретушированные пластины (РП) и разные (Р). Простые пластины (ПП), хоть и хорошо представлены в Айсибите, менее значимы в процентном отношении, чем в совокупности баскских дольменов. Что касается группы скребков (С), в Айсибите обнаружен всего один экземпляр, в то время как в дольменах, изученных А. Кава, они встречаются довольно часто. Но самое примечательное процентное различие оказывается в группе наконечников стрел ( D 6), составляющих в Айсибите 53,96% от общего количества типологических предметов, по сравнению с 22,50% в исследованной совокупности баскских дольменов. Остановимся подробнее на этой группе .

Прежде всего, следует подчеркнуть, что в Айсибите нет ни одного целого наконечника кроме одного сегментовидного предмета, отнесенного к листовидным наконечникам. За исключением этого сомнительного наконечника стрелы, у всех изученных экземпляров отсутствует или верхушка их дистального конца, или какой-нибудь выступ, или они очевидно разрушены на обоих концах. Очевидны следы слома вследствие сгибания, удара, с фасетками псевдорезца, или в виде бороздок. Мы последуем за предложенными Кава подтипами, чтобы облегчить сравнение, и оставляем в стороне вечные сомнения в отнесении конкретного образца к какой бы то ни было группе. Из 34 наконечников стрел будет весьма сложно включить четыре фрагмента в тот или иной тип. Среди остальных предметов самый важный в количественном отношении подтип – это подтип наконечников с пером с выступом, так как их насчитывается пятнадцать экземпляров. За ними по количеству следуют ромбовидные наконечники – пять экземпляров, то есть, столько же, сколько найдено 70 комплексах, проанализированных А. Кава. Также есть четыре листовидных экземпляра; два черешка; еще два экземпляра с черешком и остроконечным пером под острым углом к черешку, также остроконечному. Еще один наконечник: с пером под тупым углом к черешку, с острым треугольным черешком и покрывающей бифасиальной ретушью. Наконец, следует отметить единственный экземпляр наконечника с бифасиальной покрывающей ретушью и поперечным лезвием, несколько напоминающий культуру Шассе .

Бросаются в глаза процентные различия наконечников стрел, так как в то время, как в большей части дольменов, изученных Кава, преобладают листовидные наконечники, этот подтип плохо представлен в Айсибите, а из отнесенных к ним один является сегментовидным. Напротив, внутри типа листообразных ромбовидные наконечники в Айсибите достигают общего количества наконечников этого типа в совокупности баскских дольменов – 5 экземпляров в обоих случаях. Но максимальное удаление от тех дольменов, на которые мы ссылаемся, наблюдается в отношении наконечников с пером с выступом, редких в баскских комплексах и господствующих в Айсибите (44,11%). Сравнение различных подтипов в процентном отношении можно видеть в таблице 3.

Gezi puntak pedunkulu eta hegal zorrotzekin | Наконечники стрел с черешком и пером под острым углом к черешку

Gezi puntak pedunkulu eta hegal zorrotzekin

Наконечники стрел с черешком и пером под острым углом к черешку

Gezi puntak pedunkulu eta hegal zorrotzekin | Наконечники стрел с черешком и пером под острым углом к черешку

Gezi puntak pedunkulu eta hegal zorrotzekin

Наконечники стрел с черешком и пером под острым углом к черешку

Ondorio gisa

Goian esandako guztiagatik, Erdialdeko Nafarroako dolmen honetako industria litiko landuan oinarrituta, esan dezakegu elementu komunak daudela, bai mendiko dolmenetako industria litikoarekin, bai ibarrekoekin. Lehenengoekin komunean agertzen da gezi punta kopuru ugaria eta hauen artean azpi talderen bat, sarriago mendian agertzen dena, ibarrean baino, hala nola punta erronboideak. Bigarrengoekin punta pedunkulu eta hegal zorrotza mutur puntadunekin eta geometrikoekin zerikusirik ez duten foliazeoen presentzia (Cava: 110 eta 136).

Azaldu gabe geratzen da ordezkapen bitxi hura, Aizibitaren kasuan, punta hegal apendizean hosto formakoen ordez, leku denborazko jatorria zehaztu gabea izanik, nahiz eta tipometriaren arabera dispertsio grafikoan sartzen diren hosto formakoekin batera (Cava: 113).

Egia da komenigarria litzatekeela oinarritzat hartu dugun A. Cavaren ikerketa gaurkotzea, azken urteotako ekarpenekin, hala nola San Juan ante Portan Latinam ekoak (Araba) edo Longarrekoak (Biana, Nafarroa) besteak beste, hala ere uste dugu ariketa konparatibo honek balio duela zenbait ertaineko lurralderen paperaz hausnartzeko, Gatzaga ibarra adibide, Ebro bailara barruko pasabide naturalaren bazterrean.

 

(1) Lortutako datak, BP datatan, dira hauexek: GrA-6087: 4490 + 50; GrA-16921: 4470 + 45; GrA-16919: 4430 + 50; GrA-6088: 4410 + 50; GrA-25699: 4160 + 45; GrA-16918: 4085 + 45; GrA-4889: 4030 + 60/ duplo: GrA-5097: 3990 + 40; GrN-21297: 3460 + 50.

 

Вместо заключения

Из того, что было сказано выше, начиная с каменной индустрии данного дольмена центральной Наварры, мы можем утверждать, что обнаружены общие элементы с индустрией камня как горных дольменов, так и дольменов долинных. С первыми его объединяет массовое наличие наконечников стрел и среди них одного подтипа, встречающегося чаще в горах, чем в долине: ромбовидных наконечников . Со вторыми – наконечники с черешком и пером под острым углом к черешку и с заостренными концами, а также наличие наконечников листообразного типа без связи с геометрическими ( Cava : 110 и 136).

Остается необъясненной это примечательное замещение в случае Айсибиты листовидных наконечников наконечниками с пером с выступом, территориальное и временное происхождение которого неясно, хотя по своей типометрии они включались в диаграмму распространения вместе с листовидными ( Cava : 113).

Хот ь и ясно, что следовало бы обогатить работу А. Кава, послужившую нам основой, важными материалами последних лет, например, из комплекса Сан-Хуан-анте-Портан-Латинам (Алава) или Лонгара (Наварра), мы полагаем, что это сообщение компаративного характера послужит размышлению о роли некоторых промежуточных областей, таких, как долина р. Саладо, где обнаружен дольмен Айсибита, на границе перехода в другую географическую зону в долине р. Эбро.

(1) Полученные датировки (BP): GrA-6087: 4490 + 50; GrA-16921: 4470 + 45; GrA-16919: 4430 + 50; GrA-6088: 4410 + 50; GrA-25699: 4160 + 45; GrA-16918: 4085 + 45; GrA-4889: 4030 + 60/ дубль ; GrA-5097: 3990 + 40; GrN-21297: 3460 + 50.

 

Bibliografía

ALBISU, C. (2001): Patolog ía quística radicular en la población del dolmen de Aizibita (Cirauqui, Navarra), Cuadernos de Arqueología de la Universidad de Navarra , 9: 278-283.

ALBISU, C. (2004 ) : Patología de la articulación témporo-mandibular (ATM) en los lechos I y II del dolmen de Aizibita (Navarra), Boletín de la Asociación Española de Paleopatología , 41: 6-17.

BEGUIRISTAIN M.A. y ETXEBERRIA, F. (1994): Lesión craneal seguida de supervivencia en un individuo del dolmen de Aizibita (Cirauqui, Navarra), Cuadernos de Arqueología de la Universidad de Navarra , 2, 49-69.

BEGUIRISTAIN, M.A. (1995-96): Dolmen de Aizibita (Cirauqui, Navarra). Campañas de 1994 y 1995, Trabajos de Arqueología Navarra , 12: 283-288.

BEGUIRISTAIN M.A. y ALBISU, C., (2003 ): La población del dolmen de Aizibita (Cirauqui, Navarra). Avance de la analítica aplicada a los restos óseos humanos, Cuadernos de Arqueología de la Universidad de Navarra , 11, 81-90.

CAVA, A. (1984): La industria lítica en los dólmenes del País Vasco Meridional, VELEIA 1, 51-145. Euskal Herriko Unibertsitatea.

FORTEA, J. (1973): Los complejos microlaminares y geométricos del Epipaleolítico Mediterráneo Español . Memorias del Seminario de Prehistoria y Arqueología 4. Salamanca.

 

Библиография

ALBISU, C. (2001): Patología quística radicular en la población del dolmen de Aizibita (Cirauqui, Navarra), Cuadernos de Arqueología de la Universidad de Navarra , 9: 278-283.

ALBISU, C. (2004 ) : Patología de la articulación témporo-mandibular (ATM) en los lechos I y II del dolmen de Aizibita (Navarra), Boletín de la Asociación Española de Paleopatología , 41: 6-17.

BEGUIRISTAIN M.A. y ETXEBERRIA, F. (1994): Lesión craneal seguida de supervivencia en un individuo del dolmen de Aizibita (Cirauqui, Navarra), Cuadernos de Arqueología de la Universidad de Navarra , 2, 49-69.

BEGUIRISTAIN, M.A. (1995-96): Dolmen de Aizibita (Cirauqui, Navarra). Campañas de 1994 y 1995, Trabajos de Arqueología Navarra , 12: 283-288.

BEGUIRISTAIN M.A. y ALBISU, C., (2003 ): La población del dolmen de Aizibita (Cirauqui, Navarra). Avance de la analítica aplicada a los restos óseos humanos, Cuadernos de Arqueología de la Universidad de Navarra , 11, 81-90.

CAVA, A. (1984): La industria lítica en los dólmenes del País Vasco Meridional, VELEIA 1, 51-145. Euskal Herriko Unibertsitatea.

FORTEA, J. (1973): Los complejos microlaminares y geométricos del Epipaleolítico Mediterráneo Español . Memorias del Seminario de Prehistoria y Arqueología 4. Salamanca.

Material grafikoa

1. Taula

Industria Litikoa

 

( A. Cava, 1984 )

 

 

Ind.

K

Kn

Z

KH

LBA

+

lba

HU

G

M

D6

LS

LU

Zn.

+

TH

guz-

tira

Ibarra

 

%

11

22

 

7.03

1

 

0.32

4

 

1,28

20

 

6,39

9

 

2.87

7

 

2.24

58

 

18.53

1

 

0.32

55

 

17.57

94

 

30.03

36

 

11.50

6

 

1.92

313

 

100

Mendia

 

%

59

16

 

9.09

0

1

 

0.57

5

 

2.84

2

 

1.14

5

 

2.84

18

 

10.23

0

55

 

31.25

58

 

32.95

10

 

5.68

6

 

3.41

176

 

100

Guztira

 

%

70

38

 

7.80

1

 

0,20

5

 

1.02

25

 

5.11

11

 

2.25

12

 

2.45

76

 

15.54

1

 

0.20

110

 

22.50

152

 

31.08

46

 

9.40

12

 

2.45

489

 

100

Графический материал

Таблица 1 .

Каменная индустрия в

баскских дольменах

( A. Cava, 1984 )

 

 

Кол

-во

С

С О

П

ВЗ

ППК

+

ппк

СР

Г

М

D6

ПП

РП

Р

+

ОП

все

-го

Долина

 

%

11

22

 

7 , 03

1

 

0 , 32

4

 

1,28

20

 

6,39

9

 

2 , 87

7

 

2 , 24

58

 

18 , 53

1

 

0 , 32

55

 

17 , 57

94

 

30 , 03

36

 

11 , 50

6

 

1 , 92

313

 

100

Горы

 

%

59

16

 

9 , 09

0

1

 

0 , 57

5

 

2 , 84

2

 

1 , 14

5

 

2 , 84

18

 

10 , 23

0

55

 

31 , 25

58

 

32 , 95

10

 

5 , 68

6

 

3 , 41

176

 

100

Всего

 

%

70

38

 

7 , 80

1

 

0,20

5

 

1 , 02

25

 

5 , 11

11

 

2 , 25

12

 

2 , 45

76

 

15 , 54

1

 

0 , 20

110

 

22 , 50

152

 

31 , 08

46

 

9 , 40

12

 

2 , 45

489

 

100

 

2. Taula

Aizibitako Dolmena

 

 

 

TH

K

Kn

Z

KH

LBA+

lba

HU

G

M

D6

LS

LU

Zn.

 

guztira

G.mota

 

%

 

1

 

1.59

0

0

3

 

4.80

4

 

6.34

1

 

1.59

0

0

34

 

53.96

14

 

22.22

5

 

7.93

1

 

1.59

63

 

100

G.mota

+ TH

%

20

 

24.10

1

 

1.20

 

 

3

 

3.61

4

 

4.81

1

 

1.20

 

 

34

 

40.96

14

 

16.90

5

 

6.02

1

 

1.20

83

 

100

 

Таблица 2 .

Каменная индустрия в

д ольмене Айсибита

 

 

ОП

С

С О

П

ВЗ

ППК +

ппк

СР

Г

М

D6

ПП

РП

Р

всего

Типы

 

%

 

1

 

1 , 59

0

0

3

 

4 , 80

4

 

6 , 34

1

 

1 , 59

0

0

34

 

53 , 96

14

 

22 , 22

5

 

7 , 93

1

 

1 , 59

63

 

100

Типы

+ ОП

%

20

 

24 , 10

1

 

1 , 20

 

 

3

 

3 , 61

4

 

4 , 81

1

 

1 , 20

 

 

34

 

40 , 96

14

 

16 , 90

5

 

6 , 02

1

 

1 , 20

83

 

100

 

3. Taula

 

Gezi Puntak

Euskal Dolmenak

(Cava 1984)

Aizibita

 

azpi taldeak

guztira

%

Ibarra

%

Mendia

%

Z.

%

 

foliformeak

 

44

 

40.00

 

40.00

 

40.00

 

4

 

11.76

erronboideak

5

4.55

1.82

7.27

5

14.70

triangeluarrak

1

0.91

 

1.82

 

 

hegalak apendizean

7

6.36

7.27

5.45

15

44.11

hegal

kamutsak

2

1.82

1.82

1.82

1

2.94

hegal puntadunak

angelu zorrotzean

 

 

19

 

17.27

 

21.82

 

12.73

 

2

 

5.88

hegal karratuak

angelu zorrotzean

 

 

16

 

14.55

 

9.09

 

20.00

 

 

pedunkuluak

hegalik gabekoak

0

 

 

 

 

2

5.88

zenbait

1

0.91

 

1.82

1

2.94

zatiak

15

13.64

18.18

9.09

4

11.76

guztira

110

 

55

55

34

 

 

 

Таблица 3.

 

Наконечники стрел

Баскские дольмены

( Cava 1984)

Айсибита

 

подтипы

Общее кол-во

%

долинные

%

горные

%

Кол-во

%

 

листовидные

 

44

 

40, 00

 

40,00

 

40,00

 

4

 

11 , 76

ромбовидные

5

4 , 55

1,82

7 , 27

5

14 , 70

треугольные

1

0 , 91

 

1 , 82

 

 

перо с выступом

7

6 , 36

7 , 27

5 , 45

15

44 , 11

перо под тупым

углом к черешку

2

1 , 82

1 , 82

1 , 82

1

2 , 94

остроконечное

перо под острым

углом к черешку

 

19

 

17 , 27

 

21 , 82

 

12 , 73

 

2

 

5 , 88

квадратное перо

под острым углом

к черешку

 

16

 

14 , 55

 

9 , 09

 

20 , 00

 

 

ч ерешок

без пера

0

 

 

 

2

5 , 88

раз ные

1

0 , 91

 

1 , 82

1

2 , 94

фрагменты

15

13 , 64

18 , 18

9 , 09

4

11 , 76

всего

110

 

55

55

34

 

 

 

Gehitu zuen iruzkinak - Добавьтe Ваш комментарий

Zure izena (goitizena)
Iruzkina
  Картинка с секретным словом
Pasahitza
Materialen ikusketa - Просмотры материалов : 21557
© 2014-2019 ЯВИКС - все права защищены.
Наши контакты/Карта ссылок