Василиса▶ Я жду вашего обращения. Что Вы хотите узнать?
Логотип
Mała Konstytucja z 1947 – Wikipedia, wolna encyklopedia Mała Konstytucja z 1947Z Wikipedii, wolnej encyklopedii

Mała Konstytucja z 1947 roku (Ustawa Konstytucyjna z dnia 19 lutego 1947 r. o ustroju i zakresie działania najwyższych organów Rzeczypospolitej Polskiej) ( Dz.U. z 1947 r. nr 18, poz. 71 , ze zm.) – tymczasowa konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej składająca się z 32 artykułów ujętych w dziewięciu rozdziałach:

art. 1 (pełniący funkcję wstępu)Rozdział I – Najwyższe organy Rzeczypospolitej (art. 2)Rozdział II – Sejm Ustawodawczy (art. 3-11)Rozdział III – Prezydent Rzeczypospolitej (art. 12-14)Rozdział IV – Rada Państwa (art. 15-16)Rozdział V – Rząd Rzeczypospolitej (art. 17-19)Rozdział VI – Najwyższa Izba Kontroli (art. 20-23)Rozdział VII – Wymiar sprawiedliwości (art. 24-26)Rozdział VIII – Przepisy przejściowe (art. 27-29)Rozdział IX – Przepisy końcowe (art. 30-32). Ustawa

Ustawa ta odwoływała się również do artykułów Ustawy z dnia 17 marca 1921 r. – Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej ( Dz.U. z 1921 r. nr 44, poz. 267 ) jako nadal obowiązujących: 21-22, 24, 40, 42-54, 56-63. Zgodnie z art. 1 Mała Konstytucja miała obowiązywać „do czasu wejścia w życie nowej Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej ”, „w oparciu o podstawowe założenia Konstytucji z dnia 17 marca 1921 r. , zasady Manifestu Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego z dnia 22 lipca 1944 r., zasady ustawodawstwa o radach narodowych oraz reformy społeczne i ustrojowe, potwierdzone przez Naród w głosowaniu ludowym z dnia 30 czerwca 1946 r.”. Najwyższymi organami państwa były: Sejm Ustawodawczy – w zakresie władzy ustawodawczej , Prezydent Rzeczypospolitej , Rada Państwa i Rada Ministrów (Rząd Rzeczypospolitej) – w zakresie władzy wykonawczej , oraz niezawisłe sądy – w zakresie wymiaru sprawiedliwości . Było to formalne nawiązanie do monteskiuszowskiego trójpodziału władzy przyjętego w Konstytucji marcowej , ale w rzeczywistości wprowadzono tym aktem rozwiązania odbiegające od klasycznego podziału organów władzy w państwach rządzonych konstytucyjnie. Przyjęto zasadę nadrzędności organu przedstawicielskiego – Sejmu Ustawodawczego (o kadencji pięcioletniej), do którego kompetencji należało:

uchwalenie nowej konstytucji ustawodawstwokontrola nad działalnością Rady Ministrów ustalanie zasadniczego kierunku polityki państwa. Prezydent Rzeczypospolitej

Prezydent Rzeczypospolitej – wybierany na lat 7 bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej 2/3 ustawowej liczby posłów – sprawował swój urząd na zasadach określonych w art. 40-44, 45 ust. 1, 46-54 Konstytucji marcowej ; akt z 1947 roku stanowił dodatkowo, że głowa państwa jest przewodniczącym Rady Gabinetowej (tj. Rady Ministrów zwołanej przez Prezesa Rady Ministrów „dla rozpatrywania sprawy wyjątkowej na życzenie Prezydenta Rzeczypospolitej”) oraz przewodniczącym Rady Państwa .

Novum stanowiła Rada Państwa – nawiązująca do instytucji i doświadczeń Prezydium Krajowej Rady Narodowej oraz wzorowana na stosunkach radzieckich. Była ona powoływana przez Sejm Ustawodawczy ; nie określono natomiast warunków wybieralności i odpowiedzialności jej członków, a nawet czasu trwania jej kadencji. W skład Rady Państwa wchodzili: Prezydent Rzeczypospolitej jako przewodniczący, Marszałek i trzej wicemarszałkowie Sejmu Ustawodawczego , Prezes Najwyższej Izby Kontroli , Naczelny Dowódca Wojska Polskiego (w czasie wojny) oraz członkowie dokooptowani przez Sejm na jednomyślny wniosek Rady. Kompetencje Rady Państwa były następujące:

zwierzchni nadzór nad radami narodowymi wstępne zatwierdzanie dekretów z mocą ustawy wydanych przez Radę Ministrów na podstawie ustawowego upoważnienia Sejmupodejmowanie uchwał w przedmiocie wprowadzenia stanu wyjątkowego lub wojennego wyrażanie zgody na ogłoszenie ustaw o budżecie, narodowym planie gospodarczym i poborze rekruta w przypadkach przewidzianych w art. 8 Małej Konstytucjirozpatrywanie sprawozdań Najwyższej Izby Kontroli . Rząd Rzeczypospolitej

Rząd Rzeczypospolitej składał się z Prezesa Rady Ministrów oraz ministrów tworzących Radę Ministrów . Rada Ministrów działa na zasadach określonych w art. 44, 45 ust. 1 i 2, 56-63 Konstytucji marcowej ; ponadto miała prawo do wydawania dekretów z mocą ustawy na podstawie ustawy upoważniającej uchwalonej przez Sejm , z wyjątkiem: zmiany konstytucji, ordynacji wyborczej , spraw kontroli państwowej , odpowiedzialności Prezydenta i ministrów, spraw budżetowych i monetarnych, poboru rekruta oraz ratyfikacji umów międzynarodowych . Przyjęto zasadę domniemania kompetencji Rządu w sprawowaniu władzy wykonawczej .

Prawo inicjatywy ustawodawczej akt z 1947 roku dał Radzie Państwa , Radzie Ministrów oraz grupie 10 posłów; Rada Ministrów uzyskała wyłączność na wnoszenie do laski marszałkowskiej niektórych projektów ustaw (w tym ustawy budżetowej ).

Mała Konstytucja z 1947 roku zawierała odesłania do ustawodawstwa zwykłego w sprawie:

określenia organizacji wewnętrznej i uprawnień Rady Ministrów oraz zakresu działania ministrów ustalenia trybu i zakresu działania organów właściwych do orzekania o legalności aktów administracyjnych w zakresie administracji publicznej powołania organów właściwych do orzekania o odpowiedzialności konstytucyjnej Prezydenta Rzeczypospolitej i ministrów przejęcia przez sądownictwo powszechne całego wymiaru sprawiedliwości

– co jednak nie zostało zrealizowane.

Ustawa konstytucyjna z 19 lutego 1947 r. była trzykrotnie zmieniana przez następujące ustawy:

Ustawę Konstytucyjną z dnia 8 listopada 1949 r. o zmianie Ustawy Konstytucyjnej z dnia 19 lutego 1947 r. o ustroju i zakresie działania najwyższych organów Rzeczypospolitej Polskiej ( Dz.U. z 1949 r. nr 57, poz. 447 )Ustawę Konstytucyjną z dnia 20 marca 1950 r. zmieniającą Ustawę Konstytucyjną o ustroju i zakresie działania najwyższych organów Rzeczypospolitej Polskiej ( Dz.U. z 1950 r. nr 14, poz. 129 ), orazUstawę Konstytucyjną z dnia 15 grudnia 1951 r. o zmianie terminu opracowania projektu Konstytucji i przedłużeniu kadencji Sejmu Ustawodawczego ( Dz.U. z 1952 r. nr 1, poz. 1 ).

Mała Konstytucja z 1947 roku przestała obowiązywać z wejściem w życie Konstytucji Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej uchwalonej przez Sejm Ustawodawczy w dniu 22 lipca 1952 r. ( Dz.U. z 1952 r. nr 33, poz. 232 ) oraz Ustawy konstytucyjnej z dnia 22 lipca 1952 r. – Przepisy wprowadzające Konstytucję Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej ( Dz.U. z 1952 r. nr 33, poz. 233 ).

Deklaracja Sejmu Ustawodawczego w przedmiocie realizacji praw i wolności obywatelskich[ edytuj | edytuj kod ]

Za sui generis uzupełnienie postanowień aktu z 1947 roku można uznać Deklarację Sejmu Ustawodawczego z dnia 22 lutego 1947 r. w przedmiocie realizacji praw i wolności obywatelskich , która jednak nie posiadała rangi ustawy oraz nie została ogłoszona w jakimkolwiek wydawnictwie urzędowym, przez co nie miała mocy wiążącej.

Linki zewnętrzne[ edytuj | edytuj kod ]Tekst pierwotny Małej Konstytucji z 1947 roku ( Dz.U. z 1947 r. nr 18, poz. 71 ) Tekst Małej Konstytucji z 1947 r. z Deklaracją Sejmu Ustawodawczego z dnia 22 lutego 1947 r. w przedmiocie realizacji praw i wolności obywatelskich Źródło: „ https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Mała_Konstytucja_z_1947&oldid=59824707 Kategorie : Konstytucje Polski Ludowej 1947 w Polsce Menu nawigacyjneNarzędzia osobisteNie jesteś zalogowany Dyskusja Edycje Utwórz konto Zaloguj się Przestrzenie nazw Artykuł Dyskusja WariantyWidok Czytaj Edytuj Edytuj kod źródłowy Historia i autorzy WięcejSzukaj
Nawigacja Strona główna Losuj artykuł Kategorie artykułów Najlepsze artykuły Częste pytania (FAQ) Dla czytelników O Wikipedii Zgłoś błąd Zgłoś błąd w pliku Kontakt Wspomóż Wikipedię Dla wikipedystów Pierwsze kroki Portal wikipedystów Ogłoszenia Zasady Pomoc Ostatnie zmiany Narzędzia Linkujące Zmiany w linkowanych Prześlij plik Strony specjalne Link do tej wersji Informacje o tej stronie Cytowanie tego artykułu Element Wikidanych Drukuj lub eksportuj Utwórz książkę Pobierz jako PDF Wersja do druku W innych projektach Wikiźródła W innych językach English Italiano Русский Українська Edytuj linki Tę stronę ostatnio edytowano 17 maj 2020, 22:14.Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach , z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania . Polityka prywatności O Wikipedii Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność Wersja mobilna Dla deweloperów Statystyki Komunikat na temat ciasteczek Wikimedia Foundation Powered by MediaWiki
© 2014-2020 ЯВИКС - все права защищены.
Наши контакты/Карта ссылок