Василиса▶ Я жду вашего обращения. Что Вы хотите узнать?
Логотип
Alfred Nobels testamente - NobelPrize.org Nobel Prizes & Laureates Physics Prize Chemistry Prize Medicine Prize Literature Prize Peace Prize Prize in Economic Sciences Quick facts Nomination Physics Prize Chemistry Prize Medicine Prize Literature Prize Peace Prize Prize in Economic Sciences Nomination Archive Alfred Nobel Alfred Nobel’s life Alfred Nobel’s will News & insights Press In-depth Events Public events Nobel Week Dialogue Nobel Prize Dialogue Nobel Prize Summit Nobel Prize Inspiration Initiative Nobel Prize award ceremonies Education network Nobel Prize Lessons Nobel Prize Teacher Summit Close the search form A button that allows you to close the search form if needed
Submit a search term Allows users to submit a search term

The will of Alfred Nobel from 27 November, 1895

© Nobel Media. Photo: Alexander Mahmoud

Alfred Nobels testamente Share this Share on Facebook: Alfred Nobels testamente Share this content on Facebook Facebook Tweet: Alfred Nobels testamente Share this content on Twitter Twitter Share via Email: Alfred Nobels testamente Share this content via Email Email this page English

English
Swedish

Jag undertecknad Alfred Bernhard Nobel förklarar härmed efter moget betänkade min yttersta vilja i afseende å den egendom jag vid min död kan efterlemna vara följande:

Mina brorssöner Hjalmar och Ludvig Nobel, söner af min Broder Robert Nobel, erhålla hvardera en summa af Två Hundra Tusen Kronor;

Min Brorsson Emmanuel Nobel erhåller Tre Hundra Tusen och min Brorsdotter Mina Nobel Ett Hundra Tusen Kronor;

Min Broder Robert Nobels döttrar Ingeborg och Tyra erhålla hvardera Ett Hundra Tusen Kronor;

Fröken Olga Boettger, för närvarande boende hos Fru Brand, 10 Rue St Florentin i Paris, erhåller Ett Hundra Tusen Francs;

Fru Sofie Kapy von Kapivar, hvars adress är känd af Anglo-Oesterreichische Bank i Wien är berättigad till en lifränta af 6000 Floriner Ö. W. som betalas henne af sagde Bank och hvarföre sig i denna Bank deponerat 150,000 Fl. Ungerska Statspapper.

Herr Alarik Liedbeck, boende 26 Sturegatan, Stockholm, erhåller Ett Hundra Tusen Kronor;

Fröken Elise Antun, boende 32 Rue de Lubeck, Paris, är berättigad till en lifränta af Två Tusen Fem Hundra Francs. Dessutom innestår hos mig för närvarande Fyratio åtta Tusen Francs henne tillhörigt Kapital som äger att till henne återbetalas;

Herr Alfred Hammond, Waterford, Texas, United States, erhåller Tio Tusen Dollars;

Fröknarna Emmy Winkelmann och Marie Winkelmann, Potsdamerstrasse 51, Berlin, erhålla hvardera Femtio Tusen Mark;

Fru Gaucher, 2 bis Boulevard du Viaduc, Nîmes, Frankrike, erhåller Ett Hundra Tusen Francs;

Mina tjenare Auguste Oswald, hans hustru, Alphonse Tournand, anstäld vid mitt laboratorium i Sanremo, erhålla hvardera en lifränta af Ett Tusen Francs;

Mina förra tjenare Joseph Girardot 5 Place St Laurent, Châlons sur Saône, Frankrike, äro berättigade till en lifränta af Fem Hundra Francs samt min förra trädgårdsmästare Jean Lecof, hos Fru Desoutter, receveur Curaliste, Mesnil, Aubry pour Ecouen, S. & O. Frankrike, till en lifränta af Tre Hundra Francs.

Herr Georges Fehrenbach, 2 Rue Compiègne, Paris har rätt att lyfta en pens af Fem Tusen Franc årligen d. 1 Januari till och med 1 Januari 1899 då den upphör.

Mina Brorsbarn Hjalmar, Ludvig, Ingeborg och Tyra hafva hvardera hos mig mot quitto innestående Tjugo Tusen Kronor som till dem återbetalas;

Öfver hela min återstående realiserbara förmögenhet förfogas på följande sätt: kapitalet, af utredningsmännen realiserade till säkra värdepapper, skall utgöra en fond, hvars ränta årligen utdelas som prisbelöning åt dem, som under det förlupne året hafva gjort menskligheten den största nytta. Räntan delas i fem lika delar som tillfalla: en del den som inom fysikens område har gjort den vigtigaste upptäckt eller uppfinning; en del den som har gjort den vigtigaste kemiska upptäck eller förbättring; en del den som har gjort den vigtigaste upptäckt inom fysiologiens eller medicinens domän; en del den som inom litteraturen har producerat det utmärktaste i idealisk rigtning; och en del åt den som har verkat mest eller best för folkens förbrödrande och afskaffande eller minskning af stående armeer samt bildande och spridande af fredskongresser. Prisen för fysik och kemi utdelas af Svenska Vetenskapsakademien; för fysiologiska eller medicinska arbeten af Carolinska institutet i Stockholm; för litteratur af Akademien i Stockholm samt för fredsförfäktare af ett utskott af fem personer som väljas af Norska Stortinget. Det är min uttryckliga vilja att vid prisutdelningarne intet afseende fästes vid någon slags nationalitetstillhörighet sålunda att den värdigaste erhåller priset, antingen han är Skandinav eller ej.

Till Exekutorer af dessa mina testamentariska dispositioner förordnar jag Herr Ragnar Sohlman, bosatt vid Bofors, Vermland, och Herr Rudolf Liljequist, 31 Malmskillnadsgatan, Stockholm, och Bengtsfors i närheten av Uddevalla. Som ersättning för deras omsorg och besvär tillerkänner jag Herr Ragnar Sohlman, som antagligen kommer att egna mesta tid deråt, Ett Hundra Tusen Kronor, och Herr Rudolf Liljequist Femtio Tusen Kronor.

Min förmögenhet består för närvarande dels i fastigheter i Paris och San Remo; dels i värdepapper förvarade i Union Bank of Scotland Ld i Glasgow och London, i Crédit Lyonnais, Comptoir National d’Escompte och hos Alphen, Messin & Co i Paris; hos fondsmäklaren M. V. Peter fr Banque Transatlantique, äfvenledes i Paris; hos Direction der Disconto Gesellschaft samt Joseph Goldschmidt & Cie i Berlin; i Ryska Riksbanken samt hos Herr Emmanuel Nobel i Petersburg; i Skandinaviska Kreditaktiebolaget i Göteborg och Stockholm; i Enskilda Banken i Stockholm samt i min Kassakista 59 Avenue Malakoff, Paris; och dels i utestående fordringar, patenter, mig tillkommande patentafgifter eller såkallad royalty, med mera, hvaröfver utredningsmännen finna uppgift i mina papper och böcker.

Detta testamente är hittills det enda giltiga och upphäfver alla mina föregående testamentariska bestämmelser om sådane skulle förefinnas efter min död.

Slutligen anordnar jag såsom varande min uttryckliga önskan och vilja att efter min död pulsådrorna uppskäras och att sedan detta skett och tydliga dödstecken af Kompetenta läkare intygats liket förbrännas i såkallad crematorieugn.

Paris den 27 november 1895

Alfred Bernhard Nobel

 

 

att Herr Alfred Bernhard Nobel med fullt förstånd och af fri vilja undertecknat detta dokument, som han förklarat vara sin yttersta vilja intygas af oss på en gång närvarande vittnen:

Sigurd Ehrenborg
f.d. Löjtnant
Paris: 84 Boulevard Haussmann

R. W. Strehlenert
Ingenieur-Civil
4 Passage Caroline

Thos Nordenfelt
Konstrukteur
8 Rue Auber Paris

Leonard Hwass
Civil-Ingenieur
4 Passage Caroli
ne

 

 

4 photos

Swipe left and right to see more photos

Swipe left and right to see more photos

Swipe left and right to see more photos

Swipe left and right to see more photos

See all photos

To cite this section
MLA style: Alfred Nobels testamente. NobelPrize.org. Nobel Media AB 2020. Thu. 4 Jun 2020. <https://www.nobelprize.org/alfred-nobel/alfred-nobels-testamente/>

Learn more Nobel Prizes 2019 Fifteen laureates were awarded in 2019, for achievements that have conferred the greatest benefit to humankind. Their work and discoveries range from how cells adapt to changes in levels of oxygen to our ability to fight global poverty. See them all presented here. 2019 Nobel Laureates About the Nobel Prize organisation The Nobel Foundation

Tasked with a mission to manage Alfred Nobel's fortune and has ultimate responsibility for fulfilling the intentions of Nobel's will.

The prize-awarding institutions

For more than a century, these academic institutions have worked independently to select Nobel Laureates in each prize category.

Nobel Prize outreach activities

Several outreach organisations and activities have been developed to inspire generations and disseminate knowledge about the Nobel Prize.

Press Contact FAQ Privacy policy Technical support Terms of use For developers Media player Join us Facebook Twitter Icon Follow The Nobel Prize on Twitter Twitter Instagram Icon Follow The Nobel Prize on Instagram Instagram Youtube Icon Follow The Nobel Prize on Youtube Youtube Copyright © Nobel Media AB 2020
© 2014-2020 ЯВИКС - все права защищены.
Наши контакты/Карта ссылок