Василиса▶ Я жду вашего обращения. Что Вы хотите узнать?
Логотип
��Kohtade liigidKoha liikKohanimeandmebaasis on kohanimeobjektide liigid tähistatud tingkoodidega, mille esimene täht näitab üldist liiki: = haldusüksuste nimed (maakonnad, vallad, kihelkonnad jm) = põllu- jm maaviljelusnimed (heinamaad, karjamaad) = metsade, soode jm floora- ja maastikunimed = veekogude nimed = pinnavormide nimed (oronüümid) = asulanimed (sh linnad, talud jm) = maa-alade e regioonide nimed (saared, neemed, lk-alad jm) = urbonüümid (linnaalanimed: tänavad jm väikekohad, samuti linnaasutused jt) Üksikasjaliku kohanimeobjektide liigituse leiab (.pdf-formaadis), kõige sagedamad on järgmised: a1 = maakond a2 = linn (haldusüksusena), vald a9 = kihelkond c1 = põld f1 = mets f2 = soo h1 = meri h2 = järv h31 = väin h32 = laht h4 = jõgi o1 = mägi o2 = org p0 = asula (üldtüüp, eriti väljaspool Eestit ja endist NSV Liitu) p10 = linn (asulana) p2 = maa-asula (Eestis mitteametlik) p20 = ametlik asula (Eestis: vallasisene linn, alev, alevik, küla) p31 = paik (külast või linnaosast väiksem piirkond) p32 = külaosa p4 = talu r1 = saar r21 = neem r22 = poolsaar r3 = loodusala r5 = muu maa-ala u01 = linnaosa u02 = linnajagu, asum u1 = tänav, väljak vm aadressikoht u2 = väikekoht (mitteaadressikoht) u20 = ametliku nimega väikekoht u3 = asutus, ettevõte, organisatsioon x1 = rajatis x2 = ehitis (mitteelamu) x21 = kirik x3 = tee x4

NB! Linnu (p1) ja maa-asulaid (p2) eristatakse ainult Soomes, Venemaal ja mõnes endises liiduvabariigis; mujal on asulate tähistamiseks kasutusel üldkood p0.

Lisaks kohanimeobjekti koodile on sellesse välja paigutatud ka mõnede levinumate klassifikaatorite koodid, mis algavad alati #-ga. Esimene täht näitab klassifikaatori või nimestiku liiki. #H = haldus- ja territoriaalüksuste klassifikaator #J = Eesti järvede nimestik #M = meremärkide (tuletornide jms) nimestik #S = meresaarte nimestik (A. Loopmanni järgi) #T = maanteede nimestik #VKuidas leida neid kohanimeobjektide liike, mida päringutabel ei sisalda?Päringutabelis sisalduvad kõik olulisimad objektiliigid, ent loetelu ei ole ammendav, sest see muudaks tabeli kasutamise kohmakaks. Puuduvaid täpsemaid liike on võimalik kätte saada, kui parandada käsitsi päringureas elementi "nimeliik". Näide. Otsides päringuga , saate vastusesse nii oblastid (koodiga a1), vabariigid (a1re) kui ka muud. Selleks, et saada ainult vabariike, tuleks brauseri URLi aknas (Location/Address: http://www.eki.ee/cgi-bin/mkn.cgi?...) parandada reas nimeliik=a1, kirjutades nimeliik=a1re, ning vajutada reavahetusklahvi (ENTER). Vastusena saate üksnes
© 2014-2020 ЯВИКС - все права защищены.
Наши контакты/Карта ссылок